Ειδική  Μονάδα Παχυσαρκίας  
Αν. Καθηγήτρια Παναγιώτα Περβανίδου