Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας

(1ος  όροφος)

 
Διευθύντρια ΕΣΥ Αικατερίνη Σαλαβούρα
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Μαρία Κουλούρη