Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας

( προσωρινά 6ος  όροφος)

 
Διευθύντρια  ΕΣΥ Μανθούλα Βαλάρη
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Αλέξιος Αλεξόπουλος