Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας

(6ος  όροφος)

Τηλ: 2132013602
Ακαδημαϊκοί  Υπότροφοι

Ελένη Τσιτσάμη

Ρουμπίνη Σμέρλα