Τηλ: 2132013601
Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά- Gantenbein
Καθηγήτρια Ευαγγελία  Χαρμανδάρη
Επιμελητής Β’ Ιωάννης – Ανάργυρος Βασιλάκης
Ακαδημαϊκοί  Υπότροφοι

Αντώνιος Βουτετάκης

Νικόλας Νικολαΐδης

Επικουρικές  Επιμελήτριες

Μαρία Μπίνου

Ελίνα Κατεχάκη

Ιωάννα Φαράκλα